Medlemsudstillinger

hjælp    Udstillinger i 2019:

Som tidligere meddelt, har vi fået tildelt flere udstillingsperioder i Fuglsanghus. Fordelingen bliver således:

1. medlemsudstilling 2019:  Lørdag 19. januar til søndag 10. februar (3 uger)

2. medlemsudstilling 2019: Lørdag 16. februar til søndag 17. marts (4 uger)

3. medlemsudstilling 2019: Lørdag 25. maj til søndag 21. juli (8 uger)

4. medlemsudstilling 2019: Lørdag 28. september til søndag 20. oktober (3 uger)

5. medlemsudstilling 2019: Lørdag 26. oktober til søndag 24. november (4 uger)

En uge før hver udstilling informerer vi om evt. ledige pladser.

Husk at udstillingsvagter må medbringe egne små værker til salg fra klaveret under egen vagtperiode.

Pr. 1. december 2018 er bookingsystemet åbent for betaling af kontingent for 2019 og tilmelding til 2019 udstillingerne og tilmelding til udstillingsvagter.

 

 greenlightBestyrelsen anser det naturligvis for en af sine hovedopgaver at udnytte Foreningens udstillingsmuligheder for medlemmerne så godt som muligt.

Da langt de fleste medlemmer er billedkunstnere, er den knappe ressource på vore udstillingssteder normalt vægplads. Billeder skal op på væggen. Men på de fleste af vore medlemsudstillinger har vi også stor glæde af vore keramikere, glaskunstnere og smykkekunstnere, som for deres mindre værker ganske beskedent kræver lidt plads i vindueskarme, på podier og i montrer.

De hidtil gældende retningslinjer skærer alle over én kam: Man kan til en medlemsudstilling indlevere fire arbejder, hvoraf mindst ét vil blive udstillet, og selv om mange keramikere har fundet ud af, at reglerne for seriearbejder faktisk åbner mulighed for tilmelding af flere end fire stykker keramik, er det på de fleste udstillinger stadig sådan, at der er uudnyttet plads på gulvene til podier og montrer.

For smykkekunstnere har det hidtil været sådan, at de normalt udstiller i montrer, fordi det nu engang er den bedste måde at gøre det på.

Men det er sådan, at podier og montrer er ganske yndede af dem, der disponerer udstillingerne, fordi de stillet op ad væggene bryder vægfladerne og skaber mere liv over udstillingen, ligesom keramiske arbejder og glasarbejder ofte kan bringes til at harmonere fint med billederne på væggene.

Vi kan kort sagt godt udstille flere af de arbejder, der ikke kræver vægplads.

Derfor ændrer vi fra og med den kommende udstilling retningslinjerne, således at keramikere og glasmagere, som ikke skal have vægplads, kan indlevere op til 8 arbejder, hvoraf mindst to vil blive udstillet.

Der er nu udarbejdet et værkindleveringsskema med i alt 8 felter, hvoraf de nederste fire er gråfarvede for at markere, at de kun er til brug for keramikere, glasmagere og smykkekunstnere.

Disse nye regler ændrer ikke ved alles adgang til at benytte sig af muligheden for tilmelding af seriearbejder. Indleveres et seriearbejde, skal der angives en samlet pris for hele serien. Udstilleren kan vælge at angive ”alt eller intet” på arbejdsfortegnelsen. Der er ikke garanti for, at hele serien vil blive optaget, men såfremt der ikke er angivet ”alt eller intet” for arbejdet, skal der være angivet pris for hvert enkelt delarbejde, hvorefter dispositionsgruppen kan vælge at udtage et eller flere delarbejder af serien for udstilling.

Den fulde ordlyd af de nye retningslinjer findes her på hjemmesiden.

Brug af vuggen i Fuglsanghus

Bestyrelsen har igennem adskillige udstillingsforløb bemærket, at kun meget få udstillere i Fuglsanghus benytter sig af muligheden for at lægge arbejder til salg i vuggen. 

Derfor er det fundet rigtigst at åbne for, at alle medlemmer på alle medlemsudstillinger i Fuglsanghus kan indlevere arbejder til fremlægning i vuggen, uanset om de er udstillere på den pågældende udstilling eller ej

Det vil fortsat være dispositionsgruppen, der bestemmer, hvad der skal ligge i vuggen, og er der for meget til rådighed, vil udstillerne på den pågældende udstilling få fortrinsret. 

Forsikring af udstillede værker.

Foreningens retningslinier for afholdelse af medlemsudstillinger, som blev udsendt med bladet i oktober, indeholder en fyldestgørende redegørelse for, hvornår og hvordan medlemmernes værker er forsikret under medlemsudstillinger.

Den ultrakorte version heraf er, at værkerne er forsikret imod tyveri, brand og skade, mens de er udstillede. Sker der skade under transport, henstillen, ophængning eller nedtagning, er værkerne uforsikret, og ejerne hæfter selv for skaderne.

Man kan finde det uretfærdigt, at ejeren af et værk skal hæfte for skader, som måtte ske, mens andre medlemmer af  Foreningen håndterer værkerne under disponering, ophængning og nedtagning, hvilket Foreningen kunne udtage særskilt forsikring for.

Bestyrelsen har vurderet denne mulighed, men har skønnet, at en sådan forsikring vil være for bekostelig set i forhold til den risiko, der er forbundet med Foreningens håndtering af værkerne.
 
Se evt. også  Retningslinjer for udstillinger, se fotos af udstillingsstederne og læs om Aktiv Kunsts udstillingsstrategi herunder.
 

Generelt om medlemsudstillinger

Aktiv Kunst gennemfører 4 medlemsudstillinger om året.

Hvert medlem kan kun deltage i én af udstillingerne - vinter/forår/sommer/efterår/ - og der tages i videst muligt omfang hensyn til medlemmernes ønske om tidspunkt for deltagelse.
Foreningen har 3 faste udstillingssteder foruden et antal butikker og institutioner under butiksudstillergruppen.

Det permanente udstillingssted er Breelteparkens beboelsesområder.
Fuglsanghus deles mellem 3 kunstforeninger og benyttes derfor af Aktiv Kunst i 3 måneder om året.

Husk provisionen!

I nogle tilfælde glemmer medlemmerne at betale provision af deres solgte arbejde til Foreningen.

Reglerne om provision er fastlagt i Aktiv Kunsts vedtægter:

I Fuglsanghus skal der i alle tilfælde erlægges 20 % provision.

Hvis salget sker til et medlem af Foreningen, deles denne provision ligeligt imellem det købende medlem og Foreningen.

Når Foreningens medlemmer sælger værker fra en af de udstillinger, der afholdes i Aktiv Kunsts regi, skal den pågældende udstiller erlægge 10 % af det pågældende værks katalogpris til Foreningen.

Sker salget til et medlem af Foreningen, skal der desuden ydes 10 % til det købende medlem.

Disse regler gælder for alle udstillinger i Foreningen, såvel i Fuglsanghus som i Breelteparken, i Trommen og på Louiselund.
Derimod er Ugebladet og Lægehuset ikke i Aktiv Kunsts regi, da disse er private udstillinger, og provision er således ikke påkrævet her.

Udstillerne har selv pligt til at meddele Foreningens kasserer oplysning om salget samt til at betale provisionen.

Det er for besværligt for bestyrelsen og ud-stillingskoordinatorerne at holde regnskab med, at provisionen betales - så husk den selv!

Eksterne udstillere

Andre lokale foreningers udstillinger

Aktiv Kunst deler udstillingshus med 2 andre lokale kunstforeninger, Hørsholm Kunstforening og Mikkeborg Kunstforening. Alle 3 foreninger inviterer hinandens medlemmer til fernisering/udstilling ved hver ny kunstner.

Udstillingsstrategi

Bestyrelsen har drøftet Foreningens udstillingsstrategi. Baggrunden herfor er, at Foreningens voksende aktivitet og medlemstal medfører et forøget pres på dens medlemsudstillinger. Der bliver stadig flere medlemmer, der tilmelder sig disse udstillinger.

Inden for de sædvanlige rammer, mindst 1 og højst 4 værker pr. udstiller, kan presset foreløbig klares anstændigt over tre medlemsudstillinger, idet Foreningen har fået mulighed for at afholde den ene af dem i Trommens foyer.

Foreningen har rådighed over fire udstillingsperioder i Fuglsanghus, og følgelig er det altså muligt fortsat i hvert fald i de næste par år at dedikere den ene udstilling i Fuglsanghus til en ekstern kunstner.

Spørgsmålet for bestyrelsen har naturligvis været, om det fortsat er i Foreningens interesse at gøre det netop på den måde. Nogle medlemmer vil utvivlsomt mene, at det ville være mere hensigtsmæssigt at forbeholde alle tre udstillinger i Fuglsanghus for Foreningens medlemmer.

Det ville give større råderum for udstilling af medlemmernes værker, ligesom man kan mene, at både Hørsholm Kunstforening og Mikkelborg Park Kunstforening på ganske udmærket måde løbende viser et stort antal eksterne kunstneres arbejder i Fuglsanghus.

Foreningens vedtægter er bredt formuleret. De siger blot, at Foreningens formål er at fremme kunstens vilkår i Hørsholm Kommune ved bl.a. udstillingsvirksomhed.

Bestyrelsen mener, at fremme af kunstens lokale vilkår ikke alene indebærer, at en lang række lokale kunstnere får udstillingsmuligheder i Hørsholm.
Aktiv Kunst har også et ansvar sammen med de to andre kunstforeninger for afholdelse af udstillinger af udefra kommende kunstnere.
En mulighed kan for Aktiv Kunst være en satsning på yngre talenter.

Bestyrelsen har derfor valgt foreløbig at fortsætte den hidtidige praksis og dedikere en af de årlige udstillinger i Fuglsanghus til en eller flere eksterne kunstnere.
En interessant opgave for bestyrelsen i denne sammenhæng vil så naturligt være at finde sådanne eksterne kunstnere, hvis arbejder kan supplere, hvad de to andre kunstforeninger producerer.