Retningslinjer udstilling

Om medlemsudstillinger generelt

Det er i nogle tilfælde set, at medlemmer udstiller på et af foreningens udstillingssteder - Breelteparken eller butiksudstillergruppens steder - uden at udstillingsplakat eller katalog refererer til foreningen Aktiv Kunst.

Mange medlemmer yder et stort og påskønnelsesværdigt arbejde for at muliggøre disse udstillinger, og det er et rimeligt krav at Aktiv Kunst som ansvarshaver også bliver nævnt i alt udstillingsmateriale, som minimum med foreningens logo.

Vi har som formål og som ønske at udbrede kendskabet til Aktiv Kunst, især ved medlemsudstillinger i foreningens regi. Husk derfor altid at nævne Aktiv Kunst i jeres materialer og omtaler.

Rev. september 2012

Retningslinier for Aktiv Kunsts udstillinger 

Foreningen afholder hvert år en række udstillinger, hvoraf en enkelt normalt er af en eller flere eksterne kunstneres arbejder, og alle øvrige er af medlemsarbejder. Begge former for udstillinger er af lige stor betydning for Foreningen, og afholdelsen af begge former medfører pligter for medlemmerne til at medvirke.

Medlemsudstillinger

Foreningens medlemsudstillinger afholdes i enten Fuglsanghus eller Trommens foyer, og hver udstilling varer sædvanligvis 3 uger. Hvert medlem af Foreningen er imod betaling af kr. 50,-.berettiget til at deltage i en af disse udstillinger og kan få mulighed for at deltage i op til to udstillinger, hvis pladsen tillader det.

Sammen med Foreningens blad udsendes før årets begyndelse en blanket til alle medlemmer til brug for blandt andet bindende tilmelding til en af medlemsudstillingerne. De, der tilmelder sig en medlemsudstilling, kan betale de nævnte kr. 50,- i forbindelse med deres tilmelding, eller de kan betale beløbet samtidig med, at de betaler deres årskontingent til Foreningen. Manglende betaling medfører tab af ret til at deltage.

Deltagerne i en medlemsudstilling kan normalt indlevere maksimalt fire arbejder, hvoraf minimum ét arbejde udstilles. Keramikere, glaskunstnere, smykkekunstnere og andre, der fremstiller mindre arbejder, som kan udstilles i vindueskarme, på podier eller i montrer, kan indlevere maksimalt otte arbejder, hvoraf minimum to udstilles. Hvis der på en udstilling er plads dertil, udsendes der meddelelse om, hvor mange flere arbejder end fire, henholdsvis otte, deltagerne i den pågældende udstilling kan indlevere.

Udstillerne bedes i forbindelse med indlevering af deres arbejder aflevere 2 stk. A 4 ark i plastlommer med referencer og evt. fotos til indsættelse i en præsentationsmappe, som fremlægges på udstillingen. De to sider skal gerne kunne placeres over for af hinanden i mappen.

Hvert arbejde skal have påhæftet en seddel med tydelig angivelse af  titel, pris og udstillerens navn. Er der tale om et billede, påhæftes denne seddel billedets bagside med fx klæbestrimmel ude i siden, og den anbringes, således at den umiddelbart kan læses fra forsiden.

Er et indleveret arbejde anført som ”privatejet”, skal dets værdi af forsikringsmæssige grunde alligevel anføres på sedlen på bagsiden.

I Fuglsanghus skal større billeder være klargjort med to ikke for små øskner med snor imellem, anbragt en i hver side på bagsiden, 4-8 cm fra billedets overkant, således at billedet vil hænge plant mod væggen. Små billeder skal være klar med snor på tværs imellem øskner el. lign. på bagsiden eller anden anordning for ophængning i en enkelt ophængningssnor. I Trommens foyer skal alle billeder være klargjort med snor på tværs imellem øskner el. lign. på bagsiden for ophængning i en enkelt ophængningssnor.

Indleveres et seriearbejde, skal der angives en samlet pris for hele serien. Udstilleren kan vælge at angive ”alt eller intet” på arbejdsfortegnelsen. Der er ikke garanti for, at hele serien vil blive optaget, men såfremt
der ikke er angivet ”alt eller intet” for arbejdet, skal der være angivet pris for hvert enkelt delarbejde, hvorefter dispositionsgruppen kan vælge at udtage et eller flere delarbejder af serien for udstilling.

Sammen med sine arbejder indleverer hver udstiller en udfyldt blanket med angivelse af hvert indleveret arbejdes titel og pris. Er et indleveret arbejde anført som ”privatejet”, skal dets værdi af forsikringsmæssige grunde alligevel anføres på blanketten. Ud for hvert enkelt arbejde bedes udstilleren envidere anføre oplysning om materialer, fx olie, akryl, akvarel, gouache, lertøj, stentøj, raku etc.

Arbejder, der ikke er indleveret rettidigt eller ikke er ophængningsklare, vil ikke blive udstillet.

De udstillede arbejder er omfattet af Hørsholm Kommunes forsikring imod tyveri og skade, når de er udstillet. Forsikringen omfatter dækning for forsikringsbegivenheder, der udløses ved terrorhandlinger. Ved opstået skade under udstilling gælder, at tabet opgøres som forskellen imellem markedsværdi umiddelbart før skaden og markedsværdi efter skaden, dog maksimalt – såfremt genstanden kan restaureres – udgiften til restaurering, evt. med tillæg af et beløb for værdiforringelse. Beskadigede udstillingsgenstande forbliver – uanset beskadigelsens omfang – det udstillende medlems ejendom. Udstillede genstande, der efter et tyveri kommer til veje, tilhører forsikringsselskabet i det omfang, der er udbetalt erstatning. Det udstillende medlem har tilbagekøbsret i indtil 12 måneder, efter at genstanden er kommet til veje.

Hørsholm Kommunes forsikring dækker således alene tyveri og skade, som påviseligt er opstået, mens den pågældende genstand har været udstillet. Tyveri eller transport-, håndterings- eller andre skader, som måtte opstå under eller som følge af udstillerens eller andre medlemmer af Aktiv Kunsts transport, håndtering eller opbevaring af genstanden i forbindelse med udstillingen, er ikke omfattet, ligesom Foreningen Aktiv Kunst heller ikke påtager sig erstatningsansvar. Risikoen for sådanne skader påhviler således alene ejeren af den pågældende genstand.

For arbejder, der er optaget i kataloget over denne og sælges på udstillingen, erlægges provision 20 % i henhold til Foreningens vedtægter.

Fuglsanghus

Åbningstiderne i Fuglsanghus er fredag-lørdag-søndag og helligdage kl. 12-17. Udstillingen åbnes en lørdag, hvor fernisering finder sted kl. 14.

Arbejderne til udstilling afleveres i Fuglsanghus mandagen før ferniseringen kl. 17-18, med mindre denne dag er en helligdag, i hvilket tilfælde afleveringen finder sted den umiddelbart følgende tirsdag. Sammen med arbejderne afleveres skema med arbejdsfortegnelse og priser.

Alle medlemmer har, uanset om de er udstillere på den pågældende udstilling eller ej, mulighed for at lægge et antal arbejder i Foreningens vugge. Sådanne arbejder skal være på papir og uindrammede, og kunstnernavn og pris skal angives på bagsiden. I tilfælde af, at antallet af indleverede arbejder til vuggen overstiger vuggens kapacitet, fordeler dispositionsgruppen den plads, der er til rådighed, blandt de medlemmer, der har indleveret arbejder til vuggen, idet dog arbejder af udstillere på den pågældende udstilling vil have fortrinsret.

Arbejder, der fremlægges til salg i vuggen, er ikke omfattet af Hørsholm Kommunes forsikring og fremlægges for det pågældende medlems egen risiko for tab og beskadigelse.

Arbejder, der ikke er medtaget på udstillingen, kan afhentes på ferniseringsdagen kl. 16 eller efter nærmere aftale inden for udstillingens øvrige åbningstid. Solgte og ikke-solgte arbejder afhentes på dagen for udstillingens afslutning og lukning kl. 17-18.

Trommens foyer

Åbningstiderne i Trommens foyer er overensstemmende med Hørsholm Biblioteks åbningstider. Udstillingen åbnes en lørdag, hvor ferniseringen finder sted kl. 11.

Arbejderne til udstilling afleveres normalt i Trommens foyer mandagen før ferniseringen kl. 11. Sammen med arbejderne afleveres skema med arbejdsfortegnelse og priser.

Arbejder, der ikke er medtaget på udstillingen, skal afhentes på ferniseringsdagen inden kl. 13. Solgte og ikke-solgte arbejder afhentes på lørdagen for udstillingens afslutning og lukning kl. 13-14.

Udstilling med ekstern kunstner

Foreningens udstillinger af eksterne kunstneres arbejder finder altid sted i Fuglsanghus inden for de ovennævnte åbningsperioder for Fuglsanghus. Udstillingen åbnes en lørdag, hvor fernisering finder sted kl. 14.

De udstillede arbejder er omfattet af Hørsholm Kommunes forsikring på samme måde, som medlemmernes arbejder er det under medlemsudstillinger.

Pligt til arbejder og vagt i forbindelse med udstillingerne

Medlemmernes ret til udstilling af deres arbejder på medlemsudstillinger er snævert forbundet med pligten til at hjælpe til.

Med mindre særlige forhold gør sig gældende, er alle udstillende medlemmer forpligtet til at deltage i vagter under mindst én af udstillingerne og/eller i de arbejder, der er forbundet med forberedelse og afvikling af denne.

Den blanket, der udsendes til alle medlemmer før årets begyndelse til brug for tilmelding til en af medlemsudstillingerne, indeholder muligheden for, at hvert medlem, der tilmelder sig, kan vælge at deltage i arbejder under en hvilken som helst af årets udstillinger – medlemsudstilingerne eller udstillingen med ekstern kunstner. Hensigten hermed er både at dække Foreningens behov for medlemmernes assistance under alle årets udstillinger og at tilvejebringe fleksibilitet for det enkelte medlem.

Man kan således udmærket tænke sig, at et medlem ønsker at deltage i en bestemt af årets udstillinger, men er forhindret i at assistere med denne. Vedkommende kan da blot tilmelde sin assistance ved en eller flere andre af årets udstillinger.

Provision

Ved alle udstillinger inden for foreningens regi erlægges provision af salget.

a) Udstilleren erlægger normalt 10 % af katalogprisen til foreningen. Hvis salget sker til et medlem, ydes desuden 10 % til det købende medlem.

b) Ved udstillinger i Fuglsanghus erlægges 20 % i provision af katalogprisen. Hvis salget sker til et medlem, deles denne provision ligeligt mellem foreningen og det købende medlem.    
 

Revideret august 2016